Jak si zařídit živnost kadeřnictví

Zajít na živnostenský úřad a požádat o živnost ,ale pozor živnost to je řemeslná najdete ji v části C, Holičství, kadeřnictví.

Řemeslné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou výuční list, maturita v oboru, diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. Odborná způsobilost může být v případě výučního listu a maturity nahrazena jednoroční praxi v oboru. Příkladem budiž řeznictví,zednictví, klempířství a oprava karosérií, hostinská činnost, montáž, opravy či revize a zkoušky elektrických zařízení. Náplní kadeřnické živnosti je tvorba pánských, dámských a dětských účesů , mytí vlasů a jejich tvarování vodovou, foukanou, trvalou a jinou ondulací, odbarvování, tónování, melírování a barvení vlasů. Holení vousů a úprava knírů a plnovousů střihem a jejich tónování a barvení. Barvení obočí. Provádění masáží vlasové pokožky s použitím kosmetických přípravků. Preparace a regenerace vlasů. Úprava řas a obočí. Tvorba vývojových střihů a účesů.

 

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Fyzická osoba, která chce získat živnostenské oprávnění, musí splnit všeobecné a někdy i zvláštní podmínky. Všeobecnými podmínkami jsou:

plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena). Zvláštní podmínky představuje odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy.

 

Hygienické a jiné požadavky pro otevření provozovny

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.

 (2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

 (3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.

pokračovat ve čtení

Více informací na :

www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455 ,  

www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/ , 

www.podnikatel.cz/clanky/z-poradny-zakladam-si-kadernictvi-co-vse-je-k-tomu-potreba/ , 

www.businessinfo.cz/cs/clanky/faq-ohlaseni-zivnosti-kadernictvi-5867.html 

knižní publikace

Eva Horzinková: Živnostenský zákon v praxi 2008/2009, 7. vydání, vyd. Anag 2008, ISBN 9788072634774

Eva Horzinková, Václav Urban: Živnostenský zákon s komentářem a příklady k 1.7.2008, 12.vydání, vyd. LINDE PRAHA a.s., podle stavu k 01.07.2008